รู้จักกับ 'Pally'

มิตรภาพและครอบครัวที่อบอุ่น

คือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนา ให้เกิดเป็นถุงเท้าพาวลี่

กว่าจะเป็นถุงเท้าPally

การพัฒนาถุงเท้าของพาวลี่ นำโดยผู้เชี่ยวชาญสิ่งทอ ซึ่งมีประสบการณ์ในแวดวงการผลิตถุงเท้ามากว่าครึ่งศตรวรรษ ร่วมกับ วิศวกรการทอ

นักวิจัย และ ดีไซน์เนอร์ 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เมื่อพัฒนาและต่อยอดจนตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้ ถุงเท้าพาวลี่จึงเกิดเป็นผลิภัณฑ์ที่เรามีความภูมิใจ